Minőségirányítás

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

Óvodánk elkötelezett a minőséggel szemben.

Intézményi autonómiánkat úgy értelmezzük, hogy ne csak a helyi igényeket és elvárásokat elégítse ki, hanem szolgálja az oktatási rendszer összetartását is.

 Kiemelt feladatunknak tekintjük:

 – a szolgáltatás állandó minőségének biztosítását

– partnereink, elsősorban a gyermekek és szüleik – igényeinek teljes körű kielégítését,

 Folyamatszemléletű pedagógiánkkal segítjük a gyermekek személyiségének sokoldalú és harmonikus fejlődését egyéni különbségeik tolerálásával, ehhez igazodó tevékenységek biztosításával.

Helyi programunk mind a külső, mind a belső partneri igényeknek megfelel. A néphagyományok felelevenítésére, ápolására, őrzésére helyezzük a nevelés hangsúlyát.

 Minőségfejlesztő tevékenységünket ezeknek, az elveknek az előtérbe helyezésével kívánjuk megvalósítani.

Nevelőmunkánkkal hozzájárulunk ahhoz, hogy hagyományt ismerő és tisztelő, a környezetével kiegyensúlyozott viszonyban élő, embertársait szerető felnőttekké váljanak gyermekeink.

 Ennek érdekében szakmai segítőként szorosan együttműködünk a szülőkkel, hiszen munkánk eredményessége nagymértékben függ az óvoda-család kapcsolatától.

 A szülők felé kellő nyitottsággal forduló óvodánk hangsúlyozza, hogy a gyermek a családé, az óvoda csak kiegészíti, folytatja a családban megkezdett nevelést. Óvodánkban a folyamatos napirend keretei között utat keresünk minden kisgyermekhez, hogy a gyermek kedve és érdeklődése szerint választhasson a különböző tevékenységek közül, dönthessen igénye és szükséglete szerint, hogy kivel, mivel játszik, melyik felkínált tevékenységbe kapcsolódik.

 A hagyományos csoportbeosztásban kiscsoporttól a nagycsoportig a gyermek több alkalommal találkozik ugyanazokkal az eseményekkel. A folyamatosság és az ismétlődés segíti a gyermek biztonságosabb eligazodását a mindennapokban. Nevelőmunkánkban a folyamatosságnak és a rugalmasságnak nagy jelentőséget tulajdonítunk. A környezet adott, az értékek bennünk vannak.

 Hagyományos ünnepeink során gyermekeinket megismertetjük a népművészet és a néphagyományok szépségeivel.

 Elhivatottan, együtt gondolkodva, a mindenkori feltételrendszerünket maximálisan kihasználva, harmonikus közösségben alakítjuk a gyermekek pozitív Én-képét. Nevelőtestületünk korábbi és jelenlegi eredményei, szakmai felkészültsége, elhivatottsága, munkabírása garancia arra, hogy intézményünkben a gyermekek neveléséhez biztonságos légkört tudjunk teremteni.

 Óvodánk pedagógusai és munkatársai olyan személyiségek, akik nyitottak, szakmai felkészültségüket folyamatosan fejlesztik, pedagógiai megújulásra törekvőek. Képesek új kezdeményezések és ismeretetek befogadására.

 Nevelőmunkánk során kiemelt feladatunknak tekintjük:

 • olyan óvodai légkör biztosítását, ahol a gyermekek jól érzik magukat,
 • széles, óvó-védő nevelői környezet fenntartását, amely alkalmassá teszi a gyermekeket a befogadásra és az aktív részvételre,
 • az egészséges életmódra nevelés feltételeinek megteremtését,
 • az értékmegőrzésre beállított magatartás megalapozását,
 • a játékon belüli képességfejlesztés lehetőségeinek megteremtését,
 • az egyéni differenciált bánásmód alkalmazását, és az egyén különleges egyedi igényeinek kielégítését,
 • az iskolai életmódhoz szükséges készségek, képességek kialakítását.

Minőségpolitikánk megvalósításával szeretnénk elérni, hogy:

 •  egészséges, életvidám, kreatív, szabadon mozgó, játszó és tevékenykedő gyermekeket neveljünk,
 • nyílt, rugalmas, utánengedő nevelésünk, nevelői ráhatásunk a gyermekek személyiségéhez kell, hogy igazodjon,
 • alakuljon ki bennük a realitással egyező énkép, önismeret és önértékelés, amelyek segítik az iskolai életben való eligazodásukat.

A mi óvodánk olyan, ahol érték:

 • a gyermekeket szeretetben, tiszteletben nevelni,
 • a gyermek egészsége,
 • a másság elfogadása, elfogadtatása,
 • az esztétikus, biztonságos környezet megteremtése,
 • a játék tisztelete,
 • hagyományaink ápolása /magyar – német nemzetiségi/.

Minőségpolitikánk megvalósulása közösségünk felelőssége, ebből adódóan mindenki elkötelezett a minőségirányítási rendszer működtetése és folyamatos fejlesztés iránt.