Szolgáltatások

Szolgáltatások szervezése

A szülők kérését figyelembe véve az óvoda vezetője engedélyezi azon szolgáltatásokat, melyek az óvoda alapfeladatát nem sértik, és a Pedagógiai Programban megfogalmazott célok elérését és a feladatok megvalósulását segítik. A szervezésnél fontos figyelni arra, hogy a feltételek adottak legyenek, illetve az óvoda életét ne zavarják. A külön programokra való jelentkezés, írásban történik, mellyel a szülők a részvétel költségét is vállalják.

/A Ktv. 114.§. 4. bekezdése értelmében.

Fakultatív szolgáltatások

Az intézmény fakultatív foglalkozásokat kínál a gyermekek részére, az óvodai időkeretbe ágyazottanA külön foglalkozásokat úgy kell szervezni, hogy a szolgáltatásokon való részvétel ne gátolja meg a gyermeket abban, hogy az óvoda által biztosított alapszolgáltatásban részt vegyen. Az óvoda a szülői szervezettel egyeztetett szolgáltatások indításáról, majd a szülői értekezleten tájékoztatja a szülőket.

A fakultatív programok választásáról a szülő dönt. A szülő év elején írásban, egy nevelési évre érvényes nyilatkozatot ad arról, hogy gyermeke részt vehet-e az óvoda által szervezett külső és belső rendezvényeken, programokon. Nyilatkozik arról, hogy milyen külön foglalkozásokra szeretné gyermekét járatni. (szeptember 15-ig).

A Szülői Szervezet meghatározhatja azt a legmagasabb összeget, amelyet a nevelési intézmény által szervezett, nem ingyenes szolgáltatások körébe tartozó program megvalósításánál nem lehet túllépni.

A gyermek szülőjének írásbeli nyilatkozatát be kell szerezni minden olyan óvodai döntéshez, amelyből a szülőre fizetési kötelezettség hárul.

A hit- és vallásoktatás (katolikus, református) megszervezése az érintett egyházi jogi személyek feladata. A hit- és vallásoktatásra az első szeptemberi szülői értekezleten, és jelentkezési lapokon lehet.

A hit és vallásoktatás az óvodában az óvodai foglalkozásoktól elkülönítve, az óvodai életrendet figyelembe véve oly módon szervezhető, hogy az alkalmazkodjon az óvoda napirendjéhez, heti rendjéhez. Szükség esetén az intézmény eszközöket biztosít a hit- és vallásoktatáshoz.