Beiratkozás

Az óvodai felvétel rendje

Az óvoda a gyermek három éves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény.

Az óvoda felveheti azt a körzetében lakó gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételtől számított fél éven belül tölti be, feltéve, hogy minden a településen található, lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező három éves és annál idősebb gyermek óvodai felvétele, kérelme teljesíthető. Az óvodai nevelés a gyermek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magába foglaló foglalkozások keretében folyik;

  • A gyermek – ha a törvény másképp nem rendelkezik – abban az évben, amelyben a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától napi négy órát köteles óvodai nevelésben részt venni;
  • A sajátos nevelési igényű gyermekek felvétele a Szakértői Bizottság javaslatára, óvodánk kijelölése alapján történik. /az Alapító Okiratban foglaltak szerint/

Az óvodába a gyermekek előjegyzés /beiratkozás alapján kerülnek/.

Az óvodai beíratás május első vagy második hetében történik. Az óvoda a fenntartó által meghatározottak szerint – az óvodai jelentkezés idejét és módját a határidő előtt legalább harminc nappal köteles nyilvánosságra hozni. A szülők a beíratáshoz személyi igazolványt, a gyermek születési anyakönyvi kivonatát, és lakcímbejelentő kártyáját hozzák magukkal;

  • A beiratkozás a gyermek és szülei személyes megjelenésével történik, a gyermekekre vonatkozó információk rögzítésével, amit a szülők tájékoztatása előz meg. A gyermekek számára lehetőséget biztosítunk, hogy megismerkedhessenek óvodánk életével és az óvónőkkel.
  • Külföldi állampolgár esetében a gyermek tartózkodási engedélye is szükséges, illetve az erre vonatkozó nemzetközi rendelkezéseknek megfelelő igazolások;
  • Az óvodai felvétel jelentkezés alapján történik. Az újonnan jelentkező gyermekek fogadása a nevelési évben folyamatosan történik;
  • A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, átvenni, amelynek körzetében lakik, illetőleg ahol szülője dolgozik;
  • A tanköteles korú gyermek felvételét a kijelölt óvoda csak helyhiány miatt utasíthatja el.

Nem tagadhatja meg a gyermek felvételét az alábbi esetekben:

  • ha a gyermek betöltötte a 3. életévét és hátrányos helyzetű,
  • ha gyermek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló törvény  41.§-a szerint jogosult a napközbeni ellátásra,
  • ha a gyermek felvételét a gyámhatóság kezdeményezte,

A felvételről írásban kapnak értesítést az érintettek;

A felvételnél meghatározó a fenntartó által meghatározott óvodai férőhely szám.

A felvételt nyert gyermeket a szülő köteles rendszeresen óvodába járatni. A gyermek tényleges óvodába járása beszoktatásukkal kezdődik, melynek módja az óvodapedagógus és a szülők megbeszélése alapján történik az első szülői értekezleten, a gyermekek fejlettségének, érdekének figyelembe vételével. A gyermek beszoktatásának kezdésekor kérünk még egy orvosi igazolást arról, hogy a gyermek egészséges, közösségbe mehet.

A gyermek átvétele más intézményből hivatalos átjelentkezés útján történhet a szülők kezdeményezésére, a megfelelő dokumentumok megküldésével.

Az óvodába felvett gyermekek csoportba való beosztásáról az óvodavezető dönt, a szülők és az óvodapedagógusok véleményének figyelembevételével.